Eigen volk eerst…

Nationalisme en globalisering, het zijn thema’s die (tegenwoordig) een grote rol spelen in de koers van landen en continenten. Eigen land eerst, of de verbinding zoeken met de wereld, of iets daar tussenin. Ook de verkiezingsstrijd tussen Le Pen en Macron wordt door deze thematiek beheerst. ‘Wat zou de Heere Jezus hier van vinden? Aan welke kant zou Hij staan?’ Dat vroeg een van de kinderen toen ik iets verteld had over de politieke situatie in Frankrijk. Een voor de hand liggende vraag, met – in dit geval – ook een voor de hand liggend antwoord: Jezus had het heil van heel de wereld op het oog, dus… Jezus was zeker geen nationalist. Inderdaad, in Titus 2:11 lezen we dat de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. Als we echter wat meer Bijbelse gegevens hierbij betrekken – en dat deden we ook met de kinderen – blijkt dat dit vraagstuk meer kanten heeft. Jezus kwam op aarde als Zaligmaker om Zijn volk  – het Joodse volk – te redden van hun zonden (Mattheüs 1:21). Toen een niet-Joodse vrouw naar Hem toekwam met de vraag om haar te helpen, zei Jezus: ‘Ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël’ (Mattheüs 15:24). Hoe verhouden dergelijke teksten – feiten – zich tot de waarheid dat Jezus Christus het heil van alle mensen op het oog heeft (1Timotheüs 2:4)? Als we bereid zijn om Gods Woord de antwoorden te laten geven, zal het ons duidelijk worden dat God een plan uitwerkt in de tijd en dat Hij in dat plan een bepaalde volgorde aanhoudt. De Heere heeft Israël uitgekozen om Zijn volk te zijn, met als uiteindelijk doel dat het tot heil zal zijn voor alle volken (Genesis 12:1-3), in de eerste plaats dóór de Messias, maar tevens doordat het volk tot bekering zal komen en zo het evangelie van het Koninkrijk aan de wereld zal brengen. Een groot deel van Gods Woord beschrijft hoe de Heere met Zijn eigen volk tot dit doel wil en zal komen. Vanuit één natie het heil voor de hele wereld realiseren… Dat is aardse machthebbers nog nooit gelukt, maar het zal gebeuren als Jezus Christus op aarde Koning zal worden (Psalm 72).